מקור הביטוי "אין תוכו כברו"

המילה "בר" היא "חוץ" בארמית.


מי שפנימיותו שונה מחיצוניות הוא מי שאינו מתנהג ביושר ובכנות ומשדר צביעות ודו-פרצופיות.


תוכו היא הפנימיות, כפי שכתוב בספר ויקרא פרק י"א : "וכל כלי חרש אשר יפל מהם אל תוכו כל אשר בתוכו יטמא ואתו תשברו"ּ׃ וכן (ויקרא כו יא) ונתתי משכני בתוככם ומשמעותו באמצע, בפנים.תופעה מדהימה ניתן לראות בשתי המילים תוכו כברו

אם נרשום את המילים תוכו כברו כפי שמצוין כאן, נראה כי המילים החיצוניות של שתי המילים יוצרים את המילה תוכו - באדום ודוקא המילים הפנימיות מצינות את המילה כברו – בכחול.


מקור הביטוי :

בתלמוד הבבלי מסכת ברכות דף כ"ח עמוד א' מסופר על שינוי דרמטי בהתנהלות בית המדרש בהחלפת האישים. באותו היום שהעבירו את רבן גמליאל מנשיאותו והעמידו במקומו את ר' אלעזר בן עזריה בא גם שינוי יסודי בגישה הכוללת של בית המדרש, שכן סלקוהו לשומר הפתח (שומר הסף של בית המדרש ) ונתנה להם רשות לתלמידים להיכנס. שבמקום גישתו של רבן גמליאל שיש לברור היטב את התלמידים ולא לקבל את כולם, נקטו בשיטה שכל הרוצה ללמוד יש לתת לו הזדמנות.